SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

RockOffice

 

RockOffice predstavlja niz računalnih aplikacija koje su namijenjene za različite proračune u mehanici stijena. Aplikacije su razvijene u Microsoft Excel programskom okruženju prvenstveno za edukaciju, odnosno izvođenje vježbi iz kolegija Mehanika stijena II na RGN fakultetu, zbog čega autor nije odgovoran za njihovu primjenu u druge svrhe. Međutim, na upit zainteresiranih osoba, aplikacije se mogu dobiti na probno korištenje.

 

 

RockOffice APLIKACIJE

 

Statistica/Ex

Aplikacija Statistica/Ex namijenjena je za statističku obradu rezultata ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki materijala koji imaju obilježja normalne raspodjele, a koji se zbog manjeg broja podataka računaju prema studentovoj t-raspodjeli.

Criterion/Ex

Aplikacija Criterion/Ex namijenjena je za obradu rezultata ispitivanja jednoosne tlačne i vlačne čvrstoće te čvrstoće u troosnom stanju naprezanja s ciljem izračuna veličina prema Mohr-Coulombovu ili Hoek-Brownovu kriteriju čvrstoće intaktnog materijala.

Cluster/Ex

Aplikacija Cluster/Ex namijenjena je za grupiranje diskontinuiteta primjenom Fuzzy C-means metode grupiranja podataka višedimenzionalnih vektora od kojih jedan leži u sfernom prostoru a drugi u Euklidskom prostoru. Vektor koji leži u sfernom prostoru odnosi se na orijentaciju diskontinuiteta, a vektor koji leži u Euklidskom prostoru na ostale značajke diskontinuiteta kao što su: razmak, postojanost, hrapavost, čvrstoća stijenki diskontinuiteta i slično.

RMR/Ex

Aplikacija RMR/Ex namijenjena je za izračun bodova geomehaničke, odnosno RMR klasifikacije (Rock Mass Rating; Bieniawski,1989) primjenom polinoma na ulazne veličine klasifikacije.

HBMass/Ex

Aplikacija HBMass/Ex namijenjena je za izračun veličina čvrstoće i deformabilnosti stijenske mase prema Hoek-Brownovu kriteriju čvrstoće za stijensku masu.

Graphic/Ex

Aplikacija Graphic/Ex namijenjena je za grafičku analizu stabilnosti, kojom se utvrđuju potencijalno mogući oblici nestabilnosti, karakteristični za kosine u diskontinuiranim stijenskim masama. Potencijalno mogući oblici sloma utvrđuju se na temelju položaja kosine i orijentacija diskontinuiteta.

Barton/Ex

Aplikacija Barton/Ex namijenjena je za izračun veličina posmične čvrstoće diskontinuiteta na temelju Barton-Bandisovog kriterija čvrstoće.

Plane/Ex

Aplikacija Plane/Ex namijenjena je za analizu stabilnosti stijenskih kosina u slučaju kad se slom odvija po karakterističnoj ravnini duž plohe određenog diskontinuiteta. Da bi se ostvario uvjet za hipotetski ravninski slom potrebno je da određeni diskontinuitet ima pružanje približno jednako pružanju kosine te nagib veći od kuta unutarnjeg trenja a manji u odnosu na nagib same kosine.

Wedge/Ex

Aplikacija Wedge/Ex namijenjena je za analizu stabilnosti stijenskih kosina u slučaju klinastog oblika sloma kojeg uzrokuju najmanje dvije plohe diskontinuiteta. Plohe diskontinuiteta moraju biti takvih orijentacija u odnosu na položaj kosine da se može formirati klin s nagibom presječnice koji je veći od kuta unutarnjeg trenja a manji od nagiba kosine.

Slope/Ex

Aplikacija Slope/Ex namijenjena je za analizu stabilnosti stijenskih kosina u slučaju kad se slom odvija po zakrivljenoj ili složenoj kliznoj plohi prema metodi Bishopa.

Circular/Ex

Aplikacija Circular/Ex namijenjena je za izračun vertikalnog i horizontalnog naprezanja u primarnom stanju naprezanja, vrijednosti radijalnih, tangencijalnih i posmičnih naprezanja kao i pomaka točaka u sekundarnom stanju naprezanja oko podzemne prostorije kružnog presjeka u polarnom koordinatnom sustavu te vrijednosti glavnih naprezanja i faktora stabilnosti u promatranoj točki.