Sadržaj predavanja:

 

1.        Uloga dubinskoga kartiranja u geologiji nafte, hidrogeologiji, geologiji ležišta mineralnih sirovina i u rudarstvu. Organizacija sinergističkog tima.

2.        Ocjena uporabivosti geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka (geološke i geofizičke karte, karotažni dijagrami, seizmički podaci 2D i 3D, laboratorijske analize).

3.        Izbor stratigrafskih jedinica i repernih horizonata za dubinsko kartiranje.

4.        Utjecaj varijacija brzine elastičnih valova, interpretacije seizmičkih snimanja i geometrije kanala bušotina.

5.        Korelacija pomoću karotažnih dijagrama, integracija geofizičkih podataka u dubinskom kartiranju.

6.        Strukturna geometrija, karte rasjeda, strukturne karte, paleotektonski profili, te paleostrukturne i paleogeografske karte.

7.        Određivanje vertikalne debljine naslaga i zona dodira fluida u ležištu, konstrukcija karata izopaha, metode ograničavanja zone uklinjenja.

8.        Litofacijesne karte, karte šupljikavosti i propusnosti, određivanje obujma naftonosnika.

9.        Mogućnost primjene geostatističke analize dubinsko-geoloških podataka.

10.    Povezivanje svih rezultata istraživanja i postupak stvaranja geoloških zaključaka i izrade izvještaja.

 

Na vježbama studenti timski izrađuju projektni zadatak koji vertikalno integrira niz postupaka u dubinskom kartiranju: sređivanje podataka – evaluacija podataka – korelacija – geološka interpretacija – grafička prezentacija rezultata – pisanje izvještaja. Takav elaborat  Projektni tim mora i usmeno prezentirati, odnosno obraniti kao seminarski rad pred svim polaznicima.