Preko poveznica se mogu preuzeti materijali za predavanja i vježbe iz predmeta koje predajem na preddiplomskim studijima na:

 

 

·     Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu

 

·     Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Preddiplomski studij geologije

     Rezultati kolokvija                          

 

·     Šumarskom fakultetu

Preddiplomski studij šumarstva i urbanog šumarstva

 

Rezultati kolokvija i ponuđene ocjene (31.siječanj 2017.)

     Opće šumarstvo                 Urbano šumarstvo